Ett ventilationssystem måste kontrolleras och underhållas för att vara tillåtet. Det kan vara livshotande att utsättas för dålig ventilation. Därför finns lagen om obligatorisk ventilationskontroll, förkortat OVK. Denna lag finns i plan- och bygglagen (PBL) och utförs med regelbundna intervaller. Att Sverige har dessa lagar är en stor förutsättning för att vi ska nå våra nationella klimatmål.

Det finns olika typer av ventilationssystem och det är utifrån dessa som besiktningsintervallerna avgörs, men även utifrån byggnad. Självdrag är det mest förekommande i privata boenden. Självdrag (s) är en icke-energikrävande metod som är ett samspel mellan temperaturskillnaden inne och ute. Övriga ventilationssystem är mekanisk frånluftsystem (F), FT-ventilation och FTX-ventilation.

Vid varje besiktningstillfälle ska funktionskontrollanten föra protokoll under tiden och anteckna besiktningens resultat. Är byggnadens ventilation underkänd, är det fastighetsägarens ansvar att ventilationssystemet uppfyller kraven omgående. Funktionskontrollanten utfärdar även ett besiktningsintyg och detta ges till fastighetsägare såsom till kommunens byggnadsnämnd. Fastighetsägaren måste placera detta intyg på synlig plats i byggnaden. På intyget finns information såsom besiktningsdatum och betyg m.m.