Ett ventilationssystem måste kontrolleras och underhållas för att vara tillåtet. Det kan vara livshotande att utsättas för dålig ventilation. Därför finns lagen om obligatorisk ventilationskontroll, förkortat OVK. Denna lag finns i plan- och bygglagen (PBL) och utförs med regelbundna intervaller. Att Sverige har dessa lagar är en stor förutsättning för att vi ska nå våra nationella klimatmål.

Typer av ventilationssystem

  • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning
  • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
  • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
  • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
  • S-ventilation = självdragsventilation

Det finns olika typer av ventilationssystem och det är utifrån dessa som besiktningsintervallerna avgörs, men även utifrån byggnad. Självdrag är det mest förekommande i privata boenden. Självdrag (s) är en icke-energikrävande metod som är ett samspel mellan temperaturskillnaden inne och ute. Övriga ventilationssystem är mekanisk frånluftsystem (F), FT-ventilation och FTX-ventilation.

OVK-intervaller

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet i de flesta typer av byggnader. Kontrollen görs för att se så att ventilationssystemet fungerar som det ska och därmed säkerställa bra inomhusmiljö.

Det är lag på att vissa byggnader ska utföra en OVK. Alla regler hittar du i plan- och bygglagstiftningen. Där står bla. att det är fastighetsägarens uppgift att se till så att en kontroll genomförs av en certifierad funktionskontrollant. Funktionskontrollanter är inte svårt att hitta eftersom företag som till exempel ÅF och Kiwa har sådana konsulter. I lagstiftningen beskrivs även att kontrollen ska genomföras inom specifika intervall beroende på vad för sorts byggnad det handlar om och vad för sorts ventilationssystem byggnaden använder. På Boverket finns en tabell som beskriver intervallen väldigt bra.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, vårdlokaler, skolor och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus och kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader eller liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader eller liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Vid varje besiktningstillfälle ska funktionskontrollanten föra protokoll under tiden och anteckna besiktningens resultat. Är byggnadens ventilation underkänd, är det fastighetsägarens ansvar att ventilationssystemet uppfyller kraven omgående. Funktionskontrollanten utfärdar även ett besiktningsintyg och detta ges till fastighetsägare såsom till kommunens byggnadsnämnd. Fastighetsägaren måste placera detta intyg på synlig plats i byggnaden. På intyget finns information såsom besiktningsdatum och betyg m.m.