Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när den radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När denna gas i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar vilka är radioaktiva metallatomer. Dessa fastnar på damm och liknande och kan färdas in via människans luftvägar vid andning. Radon kan orsaka livshotande sjukdomar såsom cancer.

Var finns radon?

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vattnet som används i hushållet.

Radonhalten varierar dels under dygnet, dels under året. Variationerna beror bland annat på temperatur, vindförhållanden och ventilation. För att ta reda på årsmedelhalten behöver man mäta. En radonbesiktning är nödvändig för att just identifiera ifall ditt hus lider av radon. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de gränsvärden som gäller.