SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Alla måste bedriva SBA. Enligt lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 som trädde i kraft den första januari 2004 så skall alla bedriva Systematiskt Brandskyddsarbete i någon form. Den enklaste formen hittar vi i privatlivet; där ser vi till att ha en fungerande brandvarnare och kanske en brandsläckare hemma. Vi pratar ihop oss inom familjen om att, vid händelse av brand, samlas vid till exempel postlådan. Och då har vi fått en naturlig återsamlingsplats.

SBA måste dokumenteras

Den enklaste formen av SBA behöver inte vara skriftligt dokumenterad men nästan alla verksamheter behöver dokumentera sitt brandskydd. Vad som bör ingå i en dokumentation finns angivet i Räddningsverkets allmänna råd SRVFS 2004:3 och de som omfattas av kravet att lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet finns i SRVFS 2004:4. Även andra myndigheter ställer krav på brandskyddet, bland andra Arbetsmiljöverket som reglerar arbetstagares säkerhet på arbetsplatser. Det myndigheterna trycker hårt på är att alla ska ha en grundläggande kunskap om brandskydd genom utbildning eller information.