Det bästa sättet att i god tid upptäcka en brand är att installera ett brandlarm. En tidig upptäckt ger möjlighet till en snabb släckinsats. Dessutom hinner medarbetare och kunder sätta sig i säkerhet samt eventuella kostnader för skador och driftsavbrott minimeras.

Larmets utformning

Brandlarmet kan bestå av ett akustiskt larm för en del av byggnaden eller ett larm för hela anläggningen. Det kan vara kopplat till en larmcentral och/eller till en automatisk släckanläggning. Verksamheten styr hur avancerat larmets utformning ska vara.

Vad ingår i ett brandlarm?

Ett brandlarm består av ett antal huvudkomponenter som kan kombineras på olika sätt. Sammansättningen av dessa avgörs av den verksamhet som bedrivs och av lokalernas utformning.

Brandlarmscentral

Brandlarmscentralen måste vara lättöverskådlig och logiskt uppbyggd. För att lättare avgöra var brandtillbudet uppstått är större brandlarmsanläggningar uppdelade i ett antal sektioner. Moderna anläggningar har dessutom adresserbara enheter, det vill säga att det visas i klartext vilken detektor som larmar.

Branddetektorer

Branddetektorerna ska placeras så att ett tillbud upptäcks så snabbt som möjligt. Det finns olika slags detektorer att tillgå. Sirener eller i vissa fall optiska signalgivare är till för att varna vid en brand och i första hand ska lokalerna då utrymmas. Rent allmänt kan sägas att det är bättre med många svaga signalkällor än en stark sådan.